Verksamhetsberättelse

På denna sida finns verksamhetsberättelser från HSO Norrköping

Verksamhetsberättelse 2016

HANDIKAPPFÖRENINGARNAS SAMARBETSORGANISATION
I NORRKÖPING

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2016

(20160101-20161231

HSO har under verksamhetsåret haft följande förtroendevalda:

Ordförande:              Criss Hagfeldt                         HRF
Vice ordförande:    Lars G Nilsson                         HL
Sekreterare:             Kansliet                                        HSO
Kassör:                         Ulrika Hofstedt (t.om 20161018)      RBU
Ordinarie led:          Mats Linder Skogberg             SRF                                           Per Sundmar (kassör f.om 2016 10 18)                                               
Ersättare:                     Peter Hallsten         SRF
Barbro Petterson      Reumatiker

Revisor:                     Ove Nilson            Diabetesföreningen
Sven-Olof Andersson       Diabetesföreningen

Valberedning:    Hörselskadades förening (sammankallande)
Neuroförbundet Norrköping
Diabetesföreningen

Arbetsgrupper inom HSO

HSO har under året haft representation i Kommunala rådet för funktionshindersfrågor och dess undergrupper:

Kommunala Rådet för Funktionshindersfrågor (KRF)

Ordinarie Ledamöter:

Criss Hagfeldt               HRF                                   vice Ordförande
Stig Bredberg                HRF
Ulrika Hofstedt              RBU
Monica Eriksson           SRF
Karin Ahlström              Neuroförbundet Norrköping
Thomas Lack                Neuroförbundet Norrköping (fr.o.m. 15/10-15)

Ersättare:
Åsa Lindstam                Neuroförbundet Norrköping
Ewa Candemo Thörn   FUB
Beatrice Gustavsson    Dyslexiförbundet Norrköping


Unga vuxna gruppen

Informations och kommunikationsgruppen

Offentlig miljögruppen

Kollektivtrafikgruppen

Dessa fyra arbetsgrupper ovan avvecklades under sista delen av 2015.

Och ersattes av en Tillgänglighetsgrupp med fyra personer från funktionshindersrörelsen och tjänstemän från Norrköpings kommun.

Criss Hagfeldt               HSO/HRF
Stig Bredberg                HSO/HRF
Monica Svensson         DHR
Lars-Erik Johansson    DHR

Kultur och Fritidsgruppen:

Beatrice Gustavsson    Dyslexiförbundet FMLS Norrköping
Ulrika Hofstedt              RBU
Ida Andrae                     SRF
Liselott Köhlström         Neuroförbundet Norrköping

Borådet:

Diskuterar frågor som rör våra lokaler.

MEDLEMSFÖRENINGAR 2016 (17 st)

1.    Astma- och Allergiföreningen i Norrköping
2.    BCF Moa-Lina i Östergötland
3.    Dyslexiförbundet FMLS i Norrköping
  1. Elöverkänsligas förening i Östergötland
5.    Epilepsiföreningen i Norrköping
  1. FiN Fibromyalgiföreningen i Norrköping, med omnejd
7.    FUB för Barn, Unga och Vuxna med utvecklingsstörda
  1. Hjärt- och Lungsjukas förening i Norrköping
9.    Hörselskadades förening i Norrköping-Söderköping-Valdemarsvik.
  1. NEURO Förbundet Norrköping
  2. Norrköpings diabetesförening m.o.
  3. Norrköpings lokalförening i personskadeförbundet RTP
  4. Psoriasisförbundet i Norrköping
14.  Reumatikerföreningen Norrköping
  1. Riksförbundet för rörelsehindrade Barn och Ungdomar RBU Norrköping
  2. Strokeföreningen i Norrköping med omnejd
  3. Synskadades Riksförbund Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik

 

PERSONAL

 

HSO Norrköping hade följande personal anställda: Ellinor Wahab avslutade sin kanslitjänst på egen begäran 16-04-08 Frida Karlbom tillsattes genom praktik via arbetsförmedlingen f.om 23 maj. Anställdes 2016-08-01.

Stig Bredberg gick i pension 2016-12-01

EKONOMI

Se bilaga ekonomisk rapport.

Möten

HSO har under året haft följande möten:

4/4 Årsmöte och konstituerande möte. 7/4 Ordförande lunch på Scandic.

Styrelsemöten: 26/1, 1/3, 16/5, 7/6, 22/8, 4/10, 18/10, 17/11,

Representantskapsmöten:

8/2 Diskuterade HSOs verksamhet, färdtjänst, stadsdelsbussar, mögel och fuktskador. 18/4 I huvudsak handlade mötet om flytten till Thapperska men även handikapp parkeringar i city. 10/8 Extra representantskapsmöte ang Thapperska, vi bildade där arbetsgrupperna. 12/9 Arbetsgrupperna presenterade sitt arbete och en stadgegrupp bildades. 7/11 Stig Bredberg avtackades efter 16 års tjänst. Information om Kommunala rådet för funktionshinderfrågor (KRF) togs upp. Redovisning av arbetsgrupperna. En enkät om Hsos framtid delades ut, denna besvarades endast av 1/3.

Övrigt:

Under året (2016) som gick har vi deltagit i Norrköpings kommuns råd för frågor som rör våra funktions-nedsättningar (KRF).

Vi har också haft ett dialogmöte16/6 med Norrköpings kommun om ett föreningens hus. (Thapperska)

Kommunen är positiv till detta och vi har fått ha önskemål kring detta.

Fortsättning följer i denna fråga.

UTBILDNING

Vi har haft möjlighet att delta i Handikappföreningarna Östergötlands utbud.

LOKALBOKNINGAR FÖR VÅRA LOKALER

Under året som gått har medlemsföreningarna varit mycket aktiva med sina möten. Vi har haft 761 (721) boknings-tillfällen med sammanlagt 2505 (2402) timmar under året.

Vi har under det gångna året haft tillgång till 6 lokaler här på Sandbyhov. (Innanför parentes är 2015 års siffror).

Sammanställning av antalet timmar lokaler utnyttjas på Sandbyhov år 2016
           
SAL   DAG KVÄLL TOTALT  
Köket   505 248 753  
Nya samlingssalen   484 169 653  
Cirkelrummet   127 8 135  
Datarummet   269 23 292  
Stora samlingssalen   383 204 587  
Personalköket   66 19 85  
           
Sammanlagt   1834 671 2505  
           
Kväll är räknat efter kl. 17.00          

OBS

– Till dessa tillkommer övriga timmar i gymnastiksal, bassäng, träningsrum, Psoriasisföreningens    behandlingsrum och rum som inte bokas vid hso kansli.

Slutord från ordförande:

Ännu ett verksamhetsår är till ända. detta år har i princip präglats av den kommande flytten av vår verksamhet till Thapperska.

Vi har saknat relevant information om flyttdatum, lokaliteter, bokningsmöjligheter m.m. vilket skapat mycket oro bland föreningarna.

Vi tillsatte därför arbetsgrupper inom olika områden för att bringa klarhet om de praktiska förutsättningarna i samband med flytten. Vi lever fortfarande i ovisshet om hur det hela ska fungera rent praktiskt.

Min önskan är att det ska lösa sig till det bättre så att föreningarna får arbetsro och kan fortsätta att bedriva sin verksamhet till gagn för oss människor med olika former av funktionshinder.

Det är en mycket viktig samhällsinsats som bedrivs inom de olika föreningarna. Enade vi stå söndrade vi falla. april 2017                                                 Criss Hagfeldt